Íslenskir radíóamatörar / Icelandic Radio Amateurs

Lög Í.R.A. eins og þau voru samþykkt á aðalfundi félagsins 20. maí 2006

Merki Í.R.A.

Í dag er

og klukkan er
 


Leita á síðunni
Search The Web Page

powered by FreeFind

Gestabók ÍRA
ÍRA Guestbook

FÉLAGIÐ

 1. gr. Heiti félagsins er "Íslenskir radíóamatörar", skammstafað Í.R.A. Félagið er hin íslenska deild í alþjóðasamtökum radíóamatöra, I.A.R.U. Region 1, og norrænu samtökunum N.R.A.U.

 2. gr. Heimili félagsins er í Reykjavík með póstfang: Pósthólf 1058, 121 Reykjavík.

 3. gr. Markmið félagsins eru að:

  1. Gæta hagsmuna radíóamatöra í hvívetna.
  2. Efla kynningu og samstarf meðal radíóamatöra innanlands og utan.
  3. Stuðla að færni félagsmanna og góðum venjum í radíóviðskiptum.
  4. Hvetja til viðbúnaðar sem mætti gagnast í neyðarfjarskiptum.
  5. Efla amatörradíó sem leið til sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu.
  6. Hvetja til tæknilegra og vísindalegra rannsókna og uppgötvana á sviði radíófjarskipta.
  7. Örva radíóíþróttir meðal radíóamatöra.
  8. Þróa amatörradíóþjónustuna sem verðmæta þjóðarauðlind.
  9. Stuðla að öflugri æskulýðsstarfsemi og kynningu á amatörradíói á meðal ungs fólks.

 4. gr. Merki félagsins er tígullaga og er lengri hornalína tígulsins lóðrétt. Mynd merkisins er tákn loftnets, spólu, þéttis og grunntengingar, raðtengt, svo og stafirnir ÍRA. Grannur rammi fylgir útbrún merkisins.

FÉLAGAR

 1. gr. Allir áhugamenn um radíótækni sem vilja starfa í samræmi við markmið félagsins geta gerst félagar, enda hafi umsækjandi um inngöngu kynnt sér þau og lýst sig samþykkan þeim. Inntökubeiðni í félagið skal vera skrifleg og sendist stjórninni ásamt árgjaldi. Þó greiði þeir sem sækja um inngöngu í félagið eftir 31. júlí ár hvert, aðeins hálft árgjald. Afgreiðsla inntökubeiðna liggur niðri milli fyrsta apríl og fyrsta fundar nýkjörinnar stjórnar.

 2. gr. Stjórnarfundur getur kjörið heiðursfélaga með samþykki allra stjórnamanna. Honum skal afhent skjal því til staðfestingar. Heiðursaðild varir svo ævilangt. Í félagatali skal ætíð telja upp alla heiðursfélaga frá upphafi í sérstakri skrá.

 3. gr. Stjórn er skylt að taka af félagsskrá þá sem ekki greiða skilvíslega árgjald samkvæmt nánari ákvæðum í viðeigandi grein þessara samþykkta.

 4. gr. Ef brot félagsmanns á lögum eða reglum skaðar hagsmuni amatörhreyfingarinnar, eða hann á annan hátt vinnur gegn markmiðum félagsins, getur stjórnin mælst til þess með bréfi að hann segi sig úr félaginu. Bréfið skal afhenda honum sjálfum eða senda í staðfestum ábyrgðarpósti. Uni viðkomandi ekki þeim málalokum skal hann tilkynna það skriflega innan 6 vikna. Þá skal strax fela nefnd þriggja síðustu formanna félagsins, sem ekki eiga aðild að stjórn, að kynna sér málavöxtu sem best frá báðum hliðum og kveða upp úrskurð um brottvikningu eður ei. Hann skal birtur viðkomandi og öðrum félagsmönnum ásamt rökstuðningi.
  Sé bréfi stjórnar ekki sinnt tekur úrsögn sjálfkrafa gildi. Fáist ekki þrír fyrrverandi formenn í nefndina skal leita í hóp varaformanna, þá ritara, gjaldkera og meðstjórnanda, og telja upp í greinargerð nefndar nöfn og ástæður þeirra sem ekki fengust. Einu gildir þótt maður sé ekki félagi þá stundina, enda hafi brottför hans úr félaginu ekki borið að samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.
  Hverfi maður úr félaginu samkvæmt ákvæðum þessarar greinar þarf samþykki félagsfundar til að hann fái inngöngu á ný, enda hafi tillögu þess efnis sérstaklega verið getið í skriflegu fundarboði.

GJÖLD

 1. gr. Félagsgjöld miðast við fjárhagsár félagsins. Makar félagsmanna, þeir sem eru 67 ára og eldri og yngra fólk en 16 ára greiði hálft árgjald. Stjórn er heimilt að bjóða nýjum félögum 1. árið án félagsgjalds, þá án kjörgengis og kosningaréttar. Undanþegnir greiðslu eru heiðursfélagar. Gjalddagi er 1. júní ár hvert og eindagi 1. september. Fjárhæð félagsgjalda skal ákveðin á aðalfundi viðkomandi árs og skal gjaldið hækka um 20% sé eigi greitt fyrir 1. desember. Þegar félagsgjöld tveggja ára eru fallin ógreidd í eindaga er stjórn skylt að taka viðkomandi félagsmann af skrá að undangenginni bréfleg ri aðvörun. Skuld hans skal afskrifuð í bókhaldi félagsins.

STJÓRN

 1. gr. Stjórnina skipa: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. Stjórnin hefur umboð aðalfundar til að stýra félaginu og sjá um samskipti við yfirvöld og önnur samtök. Stjórnin skiptir með sér verkum og setur aðstoðarmenn með skriflegri tilskipun. Þessu skal lokið svo fljótt sem auðið er og tilkynnt félagsmönnum. Einnig skal tilkynna skipun stjórnar til Póst- og fjarskiptastofnunar, I.A.R.U. og N.R.A.U.
  Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Hann er talsmaður félagsins. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. Hann sinnir starfsáætlun og framkvæmd hennar.
  Ritari sér til þess að bréfleg erindi fái afgreiðslu, sinnir fundargerðum og heldur gögnum til haga. Skrifi aðrir í nafni félagsins er þeim skylt að láta ritara í té eintak. Ritari sér til þess að afrit af fundargerðum og erindum sem varða marga liggi jafnóðum fyrir í félagsheimili.
  Gjaldkeri innheimtir félagsgjöld, varðveitir sjóði og annast greiðslur í samráði við stjórn. Gjaldkeri heldur rétt félagatal á hverjum tíma og varðveitir eldri skrár. Hann sér um útgáfu félagatals.
  Varamenn sitja stjórnarfundi í forföllum. Segi stjórnarmaður af sér milli aðalfunda tekur varamaður við og gengur sá fyrir sem flest atkvæði hlaut á aðalfundi, ella ræður hlutkesti.
  Tveir stjórnarmenn geta boðað til stjórnarfundar án atbeina formanns sjái þeir ástæðu til.

KOSNINGARÉTTUR OG KJÖRGENGI

 1. gr. Einungis skuldlausir félagar hafa kosningarétt og kjörgengi. Skylt er að veita árgjöldum viðtöku við upphaf fundar sé þess óskað. Erlendir ríkisborgarar öðlast kosningarétt og kjörgengi eftir 3 ár í félaginu.

 2. gr. Frambjóðendur til formanns skulu hafa G leyfi. Aðrir frambjóðendur til stjórnar skulu vera leyfishafar eða eiga minnst þrjú ár að baki í félaginu.

 3. gr. Í málum sem varða lagabreytingar, leyfisveitingar og próf hafa einungis leyfishafar atkvæðisrétt.

 4. gr. Félagi sem á óhægt um vik að sækja fund vegna búsetu eða af öðrum ástæðum sem fundurinn tekur gildar, getur falið öðrum félaga með jafnmikinn eða meiri kosningarétt, að fara með atkvæði sitt í tilteknu máli, þó ekki stjórnarkjöri. Þá skal skriflegt umboð þar að lútandi lagt fyrir til samþykktar í upphafi fundar. Enginn getur farið með fleiri umboð en eitt.

FÉLAGSFUNDIR

 1. gr. Stjórn boðar til almennra félagsfunda. Henni er skylt að gera það ef 12 leyfishafar hið minnsta æska þess. Félagsfundi skal ætíð halda seinnipart laugardags sé þess nokkur kostur. Boða skal til félagsfunda með a.m.k. viku fyrirvara nema í algerum neyðartilfellum.
  Rita skal fundargerð félagsfundar og birta með sama hætti og fundargerð aðalfundar.

 2. gr. Félagsfundur getur ályktað um mál en ákvörðun er á valdi stjórnar eða aðalfundar.

AÐALFUNDUR

 1. gr. Aðalfund skal halda seinnihluta maímánaðar ár hvert. Aðalfundur er löglegur ef til hans er boðað bréflega eða með auglýsingu í CQ TF. Fundarboð skal póstleggja eigi síðar en þrem vikum fyrir fundar dag.

 2. gr. Ef liðnir eru 18 mánuðir frá síðasta aðalfundi geta 12 leyfishafar sem þá höfðu kosningarétt, boðað til aðalfundar, enda riti allir undir fundarboðið með fullu nafni og kallmerki.

 3. gr. Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir:

  1. Kosinn fundarstjóri.
  2. Kosinn fundarritari.
  3. Könnuð umboð.
  4. Athugasemdir við fundargerð síðasta aðalfundar, ef einhverjar hafa borist, ræddar og bornar undir atkvæði .
  5. Formaður gefur skýrslu um starfsemi félagsins.
  6. Aðrir embættismenn gefa skýrslu um starfsemi sinna embætta.
  7. Gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins til samþykktar.
  8. Lagabreytingar.
  9. Stjórnarkjör.
  10. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara.
  11. Ákvörðun árgjalds.
  12. Önnur mál.

 4. gr. Fjárhagsár félagsins skal vera frá 1. apríl til 31. mars ár hvert. Skoðunarmenn reikninga skulu hafa rannsakað bókhald félagsins og kannað eignir áður en gjaldkeri leggur fram reikninga. Að rannsókn lokinni undirrita þeir reikningana og láta þess getið að þeir undirriti sem skoðunarmenn reikninga. Komist þeir að raun um að bókhaldið sé ekki rétt, skulu þeir láta þess getið og rita stutta greinargerð til skýringar.

 5. gr. Stjórnarkosningar skulu vera leynilegar og ræður einfaldur meirihluti.

 6. gr. Fyrst skal kjósa formann til eins árs í senn. Næst skal kjósa tvo stjórnarmenn til tveggja ára. Þá skal kjósa til eins árs í stað aðalmanna sem forfallast. Loks skal kjósa tvo varamenn.

 7. gr. Fundargerð aðalfundar skal birta í fyrstra CQ-TF eftir aðalfund. Berist ekki athugasemdir við hana frá neinum er sat fundinn innan 6 mánaða frá birtingu telst fundargerðin rétt, annars skulu athugasemdir kynntar með fundarboði næsta aðalfundar og úrskurðar sá aðalfundur með einfaldri atkvæðagreiðslu um það hvort fundargerð skuli breytt.

PRÓFNEFND

 1. gr. Hlutverk prófnefndar félagsins er að:
  1. Halda próf sem Í.R.A. er falin umsjón með.
  2. Veita upplýsingar um prófkröfur og námsefni.

   • Í prófnefnd sitja 5 menn, G-leyfishafar að meirihluta, skipaðir af stjórn. Til að stuðla að festu í störfum nefndarinnar skal skipta út einum manni á ári hið mesta. Nefndin velur sér formann.

QSL-ÞJÓNUSTA

 1. gr. Reka skal QSL-þjónustu fyrir félagsmenn. QSL stjóri er skipaður af stjórn og fer með fjármál þjónustunnar. Reksturinn skal kostaður af hóflegu gjaldi á útsend kort.

CQ TF

 1. gr. Félagið skal halda úti blaði með heitinu CQ TF. Minniháttar útgáfu blaðsins má auðkenna sem fréttabréf. Stjórn skipar ritstjóra. Hann sér til þess að haldið sé saman tveimur söfnum blaðanna, annað aðgengilegt félagsmönnum en hitt í vörslu ritstjóra á hverjum tíma.

GILDISTAKA OG BREYTINGAR

 1. gr. Félagslög þessi taka gildi á aðalfundi 2006 og leysa af hólmi öll eldri lög og samþykktir félagsins. Þeim verður aðeins breytt á aðalfundi, enda hafi tillögur að nýjum eða breyttum greinum borist stjórn félagsins fyrir 15. apríl. Þó getur aðalfundur samþykkt breytingar á félagssamþykktum, sem fram koma á fundinum, séu 88% fundarmanna samþykkir. Breytingartillögur sem fram koma á aðalfundi skulu einungis varða þær tillögur er þar liggja fyrir og nauðsynlegrar afleiðingar þeirra.

Til baka efst á síðu